SISÄLTÖ
Julkaisut

 

 

Julkaisut

Tiedosta-lehtiTieken oppaatTieken julkaisusarjat

TIEKEn julkaisut on suunnattu kaikille tietoyhteiskunnasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille.

Julkaisuihin kuuluu mm. erilaisia oppaita, joista suurin osa on saatavana maksutta verkosta.
TIEKEn julkaisusarja sisältää selvityksiä tietoyhteiskunnan eri osa-alueilta.
Tiedosta-lehden teemanumerot ilmestyvät keväisin ja syksyisin.
ICT Cluster Finland Review -julkaisua on painettu jaettavaksi kansainvälisille kumppaneille.

Uusimmat julkaisut

 

TIEKEn julkaisusarjan osa 39:
Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

Tässä julkaisussa kartoitettiin tilitoimistojen prosesseja, joissa edelleen joudutaan manuaalisesti muokkaamaan informaatiota. Kyselytutkimuksen avulla selvitettiin lisäksi tilitoimistojen näkemystä, jotta teknologisen kehityksen seurauksia voitaisiin arvioida alan dynamiikan näkökulmasta.

Siirry julkaisuun

 

TIEKEn julkaisusarjan osa 38:
OVT:n käyttö yrityksissä

Organisaatioiden välinen tiedonsiirto (OVT, engl. Electronic Data Interchange) on ollut teknologian puolesta mahdollista jo kolmen vuosikymmenen ajan. Perusteita sen käytölle ja siitä saavutettaville hyödyille on monia, mutta silti teknologian käyttö ei ole aivan niin laajalle levinnyt, kuin sen olisi voinut kuvitella olevan näin pitkän ajan kuluttua.
Tarkempi tutkimustieto OVT:n käyttöönottoon ja käytön määrään vaikuttavista tekijöistä oli vanhentunutta, sillä edellinen vastaava tutkimus tehtiin vuonna 2001. OVT:n saralla paljon on muuttunut näiden kymmenen vuoden aikana, sillä Internet-teknologioiden kehittyminen ja XML-muotoisten sanomastandardien kehittyminen hallitsevan EDIFACT-standardin rinnalle on osaltaan tehnyt teknologian käytön helpommaksi myös pienemmille yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on vuosien ajan ollut tiiviisti mukana OVT:hen liittyvissä kehitysprojekteissa ja nykytilanteen kartoitus OVT:n käytön osalta koettiin tarpeelliseksi.

Siirry julkaisuun (pdf, 123 sivua)

 

TIEKEn julkaisusarjan osa 37:
Kilpapelaamisen ekosysteemi ja sen vaikutus pelaajien kilpailumotivaatioon

Tässä julkaisussa selvitetään kilpapelaamisen ekosysteemiä ja sen vaikutusta pelaajien kilpailumotivaatioon. Tehty tutkimus lisää tietokone- ja videopelejä pelaavien kilpailijoiden motivaatiotekijöiden ymmärtämistä ja täydentää aiempien kilpapelaamisen tutkimusten tuloksia.

Kilpapelaamisen ekosysteemin kuvauksen avulla löydettiin kolme pelaajia kilpailemiseen motivoivaa tekijää. Ensimmäinen houkutteleva tekijä on ekosysteemin tarjoamat keinot pelaajien sosiaaliseen kanssakäymiseen. Toinen tekijä on kilpapelaamisen turnauksissa jaettavat palkinnot ja kolmas kilpailuissa käytettyjen pelien ominaisuudet.

Siirry julkaisuun (pdf, 90 sivua)

 

TIEKEn julkaisusarjan osa 36:

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi - Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Tieto- ja viestintäteknologia on läsnä lähes ­kaikilla elämän alueilla. Julkisia ja yksityisiä palveluja viedään verkkoon ja rinnakkaisia palveluja on saatavilla rajoitetummin. Samanaikaisesti väestö ikääntyy. Tasavertainen osallistuminen edellyttää senioreilta uusia taitoja. Seniorikansalaisten tieto- ja viestintätek­nisten valmiuksien edistämisessä vertais­ohjaus on osoittautunut toimivaksi ja helposti lähestyttäväksi toimintamuodoksi. Keskeisessä roolissa ovat senioreiden parissa toimivat vapaaehtoisjärjestöt ja senioreille suunnattuja kursseja tarjoavat oppilaitokset. Julkaisua varten kartoitetut hyvät käytännöt ovat esimerkkejä siitä, miten senioreiden vertaisohjausta ja tvt-taitojen opetusta on eri tavoin toteutettu. Lisäksi kartoitettiin vertaisohjaajien löytämisen keinoja ja käytäntöjä, miten vertaisohjaajia on tehtäviinsä valmennettu ja koulutettu. Samalla saatiin tietoa siitä, missä asioissa seniorit tällä hetkellä eniten ohjausta tarvitsevat. Tiedot on kerätty haastattelemalla yhdistysten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten edustajia. ”Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi – Vertaisohjauksen hyvät käytännöt” -julkaisu on tehty päätöksenteon ja suunnittelun pohjaksi, kun tavoitellaan valtakunnalliseen yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia senioreiden tieto- ja viestintätekniikkavalmiuksien lisäämiseen.
Siirry julkaisuun

TIEKEn julkaisusarjan osa 35:

Avoimen lähdekoodin käyttö ja IT-hankinnat

Avoimen lähdekoodin järjestelmät ovat tulleet jäädäkseen yrityksiin. Myös pk-yritykset ovat löytäneet nämä ratkaisut. Tällaiseen tulokseen on tultu TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Lapin yliopiston tekemässä tutkimuksessa ”Avoimen lähdekoodin käyttö ja IT-hankinnat”, jonka kyselytutkimuksen loppuraportti on julkaistu TIEKEn julkaisusarjassa numerona 35. Kysely suoritettiin Helsingin, Vantaan ja Lapin yritysten keskuudessa. Vertailuryhmänä oli satunnaisesti muualta Suomesta valittu yritysryhmä. Kyselyyn vastasi 345 yritystä, joista noin kolme neljäsosaa työllisti korkeintaan viisi henkilöä. Tutkimuksessa pyrittiin valottamaan avoimen lähdekoodin käyttöä sekä niitä tekijöitä, jotka rajoittavat tällaisten ratkaisujen käyttöä ja käyttöönottoa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin yrityksien IT-hankintoja, hankintoihin vaikuttavia tekijöitä ja hankintojen onnistumista.

Siirry julkaisuun

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence